ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ಮುಗಿದ ಅಚ್ಚು

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ಭಾಗಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಗೋದಾಮು

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ಥರ್ಮೋಫಾರ್ಮಿಂಗ್

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface